RODO

RODO

Dbamy o Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas i naszych partnerów Twoich danych osobowych

PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W PROCESACH REKRUTACYJNYCH Z ZACHOWANIEM PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W SPOSÓB ZAANGAŻOWANY, STOSUJĄC NIEZBĘDNE ZABEZPIECZENIA GWARANTUJĄCE NIEZBĘDNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA.

Z pełną odpowiedzialnością informujemy Cię że Qumak Professional Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jest „Administratorem” Twoich danych osobowych.

Naszą siedziba mieści się pod adresem: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Możesz się z nami skontaktować: 
• wysyłając e-mail na adres: info@qumak.pro

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iodo@qumak.pro

Twoje dane osobowe, przetwarzamy, w celu prowadzenia:

·         procesu rekrutacji

o   podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,

·         przyszłych procesów rekrutacji,

o   podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda jaką wyraziłeś/aś w trakcie poprzednich kontaktów.

Jako Administrator możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom na rzecz których prowadzimy rekrutacje.

Z wszystkimi partnerami, klientami którym przekazujemy Dane osobowe mamy podpisane Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający celowi, dla potrzeb którego zostały zebrane, tj. przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a następnie przez okres odpowiadający ochronie interesów Administratora, a zatem do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń i zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa (np. przepisów prawa podatkowego lub prawa pracy).

Jeżeli dane osobowe przekazane zostały przez Ciebie w procesie rekrutacji i wyraziłaś/eś zgodę również na ich wykorzystanie podczas przyszłych rekrutacji, przetwarzanie danych osobowych nie będzie trwało dłużej niż do dnia, w którym wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia.

W każdym momencie przysługują Ci prawa:

·         dostępu do gromadzonych przez Nas danych osobowych, w tym prawo żądania ich sprostowania

·         żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

·         przeniesienia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych  będzie niezbędne dla wykonania przez Nas jako „Administratora”, obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Twoje prośby wynikające z w/w praw  nie będą bezpośrednio skuteczne. Będziemy mogli je zrealizować dopiero po upływie okresów, wynikających z przepisów prawa.

W naszym systemie przetwarzania danych nie stosujemy profilowania jak również podejmowania zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka).

Jeżeli uznasz że Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych naruszone (np. dane znalazły się w rękach nieuprawnionej osoby), prosimy o natychmiastowe zawiadomienie nas o tym za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@qumak.pro. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie i bezzwłocznie zareagować w celu ochrony Twoich praw.

W zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za zrozumienie i zapewniamy że Twoje Dane są u Nas bezpieczne.